+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

Oferta

Oferta ABC

 

 

Przedszkole ABC w cenie czesnego oferuje:

– angielski (od 2 do 4 razy w tygodniu w zależności od wieku dzieci – opiekę metodyczną nad nauczaniem języka angielskiego sprawuje renomowana Szkoła Języków Obcych Progres)
– rytmikę
– gimnastykę korekcyjną
– gimnastykę ogólnorozwojową
– warsztaty taneczne
– zajęcia ekologiczno-przyrodnicze
– zajęcia twórcze
– zajęcia plastyczne
– zajęcia relaksacyjne
– diagnozę i opiekę logopedyczną
– opiekę psychologiczną
– opiekę pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga)
– konsultację ortopedyczną
– przedstawienia teatralne
– inne imprezy organizowane przez przedszkole

Nasz dzień w Przedszkolu ABC

 

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Niepublicznym ABC

7.00 – 8.15 Przychodzenie dzieci do Przedszkola, czynności organizacyjne, zabawy lub ćwiczenia poranne, swobodne zabawy dzieci w wybranym kąciku aktywności, gry lub układanki stolikowe, rysowanie na tematy bliskie dzieciom. Indywidualna praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

8.15 – 9.00 Zabawy integrujące grupę, rozmowy indywidualne. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

9.00 – 10.00 Śniadanie-wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków, czynności porządkowe i higieniczne, zabawy integracyjne, zabawy dydaktyczne

10.00 – 12.15 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupa, praca indywidualna, wspieranie działań twórczych dzieci podczas kontaktu ze sztuką(koncerty muzyczne, spektakle teatralne, zaj. plastyczne). Zajęcia dodatkowe według planu. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Spacery w okolicach przedszkola, obserwacje przyrodnicze, planowane wycieczki.

12.15 – 12.30 Czynności porządkowe w sali, przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.30 – 13.00 Obiad –nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, czynności higieniczne, mycie zębów

13.00 – 14.15 Zajęcia o charakterze relaksacyjnym(słuchanie bajek czytanych przez n-lkę, słuchanie muzyki), zajęcia dodatkowe, swobodne zabawy dzieci w wybranym kąciku aktywności, zabawy konstrukcyjne, praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawy  ruchowe i swobodne w ogrodzie przedszkolnym

14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe i higieniczne

14.30 – 15.00 Podwieczorek, zabiegi higieniczne

15.00 – 17.30 Zabawy organizowane przez nauczyciela w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, swobodne zabawy dzieci w wybranym kąciku aktywności, rozchodzenie się dzieci do domu

Język angielski w ABC

Zajęci z języka angielskiego prowadzone w Przedszkolu ABC objęte są opieką metodyczną Szkoły Języków Obcych Progres.

Uważamy, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, kiedy dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy łatwy do kształtowania i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka odbywa się u dzieci zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie w późniejszym okresie  przez dziecko większej łatwości w przyswajaniu języka a nawet dwujęzyczności. Niezaprzeczalny jest fakt, iż umysł dziecka jest wieku 3-5 lat bardzo chłonny. Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata i chęć do nauki, co warto wykorzystać. Wczesne nauczanie języka angielskiego zgodne jest z ogólnoeuropejskimi tendencjami obniżania wieku rozpoczęcia nauki języka obcego. Jednak ucząc małe dzieci pamiętamy o zabawowej formie pracy oraz o kręgu zainteresowań dziecka. Pierwsze lata nauki języka angielskiego powinny być dla dziecka przede wszystkim przyjemnością.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video oraz podręczników wydawnictw Oxford University Press, Longan czy Macmillan, jak również innych materiałów specjalnie dostosowanych do nauczania dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zajęciom towarzyszą piosenki Super Simple Songs oraz popularne rymowanki angielskie. W naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy również założenia programowe zawarte w zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programie nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i klas „O”.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Przedszkolu ABC codziennie. Posługujemy się podczas ich trwania takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywana jest tzw. „mowa ciała” – zabawy metodą TPR (Total Physical Response). Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, polecenia zaś obrazowane odpowiednimi gestami (np. nauczyciel, wskazując na krzesło, mówi: Sit down, please). Wprowadzanie prostych zwrotów spowoduje, że po krótkim czasie dzieci będą na nie prawidłowo reagowały.

Korzystamy z wielu pomocy dydaktycznych, np. plansz lub modeli przedmiotów, gdyż to przemawia do wyobraźni dziecka i ułatwia zapamiętywanie. Często korzystamy z odtwarzacza CD jako niezbędnego środka do nauki rytmicznych piosenek, wyliczanek czy wierszyków. Zalecamy wielokrotne chóralne powtarzanie co ma to ogromne znaczenie ze względu na prawidłowość wymowy i akcentu, a także zwracamy uwagę na częste powtarzanie tego, czego dzieci nauczyły się wcześniej. Naukę trzeba rozpoczynamy od kręgu zainteresowań najbliższych dziecku (np. dom, rodzina, zwierzęta, zabawki, itp.). Nie uczymy małych dzieci gramatyki. Dzieci w tym wieku uczą się konkretnych wyrażeń i zwrotów automatycznie, zbyteczne jest analizowanie przy tym kategorii i reguł gramatycznych, choć można zwrócić uwagą na pewne prawidłowości (np. kiedy mówimy there is, a kiedy there are ). Tempo zajęć jest wartkie, często przeprowadzamy krótką gimnastykę z poleceniami w języku angielskim (np. Jump! Dance! Clap your hands! Turn around! itp.) lub zabawy ruchowej do piosenki czy rymowanki.

Share This