+48 608 62 60 60, 42 647 15 20 info@abc-przedszkole.pl

RODO

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE podawane w przypadku zbierania informacji od dzieci oraz ich prawnych opiekunów.

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

Administratorem danych osobowych dzieci, ich prawnych opiekunów i pracowników przedszkola jest Katarzyna Jagóra będąca organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole ABC z siedzibą w Łodzi przy ulicy Solidarności Walczącej 24 (dawnej Zapały). Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

– w związku z wykonaniem umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b,  RODO;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

  1. dane osobowe mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Systemowi Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, Centrum Szkoleniowemu Progres prowadzącemu zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi.)
  2. administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej,
  3. mają Państwo prawo uzyskać wszelkie informacje o swoich danych osobowych oraz kopię tych danych w siedzibie administratora.
  4. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (rodo@progres.edu.pl), listem zwykłym na adres siedziby spółki wskazany wyżej.
  2. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

 

Share This